BUCHI

Hirotoshi Kawabuchi, Tokyo, Japan

Photo: Naoshi Imai