TSUBASA KUGA

Tsubasa Kuga, Hiroshima, Japan

Kickflip. Photo: Naoshi Imai